A MPA el factor de comunicació és essencial. Per aquest motiu la primera tasca del despatx és determinar les concretes necessitats. Ja sigui un particular o una empresa, el client acudeix al despatx perquè té un problema que vol solucionar. Però no sempre coneix totes les solucions a les quals pot optar. En aquest primer pas ja és important consultar un despatx multidisciplinari com a MPA, perquè la nostra clientela mereix que s’analitzin totes les opcions possibles.

Per a això MPA analitza l’assumpte amb totes les seves particularitats. En qualsevol situació jurídica, els fets anteriors i posteriors que demostrin la veritable voluntat dels intervinents són rellevants a l’hora d’aconsellar una solució.
Per això és important revisar totes les comunicacions hagudes entre les parts, successius documents signats, actes posteriors. En definitiva, el rigor exigeix treball meticulós.

També és important la comunicació durant el desenvolupament de l’assumpte i la realització de les concretes tasques. El client s’ ha de sentir segur que s’estan realitzant els treballs en el temps previst i, en cas de no ser possible, els motius d’això.

Finalment, i no per això menys important, el client ha de conèixer els costos que haurà d’ assumir per a les tasques encarregades, bé en concepte
d’honoraris i despeses del despatx, bé per despeses de professionals externs tals com pèrits, notaris, procuradors, registradors, etc.