En qualsevol despatx d’advocats treballem amb nombrosa documentació i informació del client per la qual cosa és d’extrema importància el tractament d’aquestes dades per tal que estiguin protegits amb la màxima confidencialitat i seguretat.

També ha d’existir seguretat per part del client que el seu assumpte serà tractat amb el rigor i dedicació que requereix. Per a això utilitzem el programari Ithaka especialment personalitzat als requeriments de MPA, en el qual compiliem tota la informació relativa als seus temes.

Per aquest motiu, vam ser pioners en l’obtenció del certificat de Qualitat en la prestació del servei prestat quan el 2005 va validar tots els seus procediments de treball amb AENOR, la més prestigiosa signatura de certificació. Aquesta mateixa entitat és la que any rere any audita a MPA per tal de constatar la idoneïtat dels procediments dissenyats per al correcte acompliment del nostre treball i que a diari adaptem les nostres actuacions a aquests procediments.

Aquests processos afecten també els mitjans materials utilitzats per MPA per prestar els seus serveis. Des d’equips informàtics i programaris que garanteixen la traçabilitat dels treballs realitzats, despeses incorregudes, comunicacions hagudes; fins a les més completes i actualitzades bases de dades de lleis, jurisprudència i doctrina per tal de poder prestar l’assessorament més expert.

Les dades recopilades en MPA estan degudament protegides en servidors que garanteixen els nivells de seguretat establerts per la Unió Europea i són conservades amb escrupolós compliment de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.